Reglament InternPREÀMBUL

Aquest document pretén ser una eina per la cooperativa La Senalla per tal de regular les seves relacions, funcionament intern, sistema de presa de decisions. A continuació també es complementaran aquells punts dels Estatuts aprovats pels socis membres que es creuen necessaris aclarir.

Aquest és un document que és viu i pretén adaptar-se a la realitat i a les necessitats de cada moment. Els seus continguts poden ser ampliats o canviats en les reunions d’Assemblea sempre i quan es consideri necessàri.

La Comissió de relacions internes serà els encarregats de vetllar pel compliment d’aquets document.

ESTRUCTURA I ORGANITACIÓ DE LA SENALLA

UNITATS DE CONSUM / UNITATS FAMILIARS

Definició: persona o grup de persones que comparteixen la cistella setmanal i les despeses.

Drets: Disfrutar del consum dels productes de La Senalla.

Si una UC es dóna de baixa temporalment, i sempre que ho comuniqui prèviament, es podrà reincorporar passat aquest temps (passant per davant de la llista d’espera) sempre i quan hi hagi una vacant.

Deures: 
 • Pagar la quota d’ingrés de 20€. 
  • La quota és retornable quan la UC es dóna de baixa sempre i quant avisi a la cooperativa amb 30 dies d’antel·lació respecte a la data del darrer pagament. La quota no serà retornable en els cassos que la UC no respecti el funcionament de La Senalla. 
 • Pagar 30€ no retornables en concepte de despeses de manteniment: la nevera que es trenca, material d’oficina…
 • Pagar la quota mensual variable en funció del numero de membres que forma la UC i el nivell de consum setmanal, aquesta cuota cobreix el lloguer del local i les despeses que se’n deriven.
 • Pagar les cistelles i productes que consumeixi.
 • Pagar les quotes extraordinàries que puguin sorgir.
 • Buscar una UC subsituta en el cas de que la UC no pugui assumir un consum temporalment (s’entén època de vacances, viatge…)
  • En el cas de que la UC no trobi cap consumidor temporal caldrà Informar a la Senalla i la Comissió de Relacions Internes s’encarregarà de buscar-lo via llista d’espera, la resta de socis, anunci a la web o al Fengoffice.

MEMBRES/COOPERANTS/SOCIS

Definició: Persona que participa activament del funcionament de la cooperativa.

Drets: Cada soci té dret a veu i a vot, ja sigui presencial, delegat o via fengoffice quan l’assamblea així ho decideixi i té dret a deixar de ser membre de la cooperativa.

Deures:
 • Assistència al 80% anual de les assemblees generals.
 • Participar activament d’una comissió.
 • Complir amb els torns de repartiment de cistella.
 • Avisar amb una setmana d’antelació a la cooperativa en el cas de que no pugui complir amb el seu torn assignat.
 • Buscar un substitut de torn en el cas de que no pugui complir amb el seu torn assignat.

ASSEMBLEES

Les assemblees s’estableixen 1 cop cada 2 mesos. Aquestes tindran una previsió de durada de 2 hores, el moderador/a farà una parada al cap d´ 1h i mitja per revisar i resumir el punts de l'ordre del dia més importants que queden per tractar o valorar la finalització de l'assemblea. Les assemblees extraordinàries poden estar sotmeses o no a aquesta norma segons el requeriment d´aquesta. Les assemblees es realitzaran en funció de l'ordre del dia establert.

Convocatòria d'assemblees

La comissió de relacions internes i externes s'encarregarà de convocar (hora i dia concrets) als membres de la cooperativa a l'assemblea amb un marge mínim de 2 setmanes, excepte en relació a les extraordinàries, que es podran convocar amb 1 setmana d'antelació.

Ordre del dia

La comissió de relacions internes s'encarregarà de redactar l'ordre del dia en base a la darrera assemblea i segons els temes que la resta de comissions i membres de l'associació aportin. Per a poder fer la gestió del temes la resta de comissions i membres aportaran temes fins 5 dies abans de l'assemblea. La comissió de relacions internes publicarà l'ordre del dia al FengOffice dos dies abans per a que els assistents tinguin coneixement d´aquesta.

Compromisos del membres

Els membres de l'associació es comprometen a confirmar l'assistència a l'assamblea a través del fengoffice, per tal de comprovar si arribem al 50% dels socis i seguim amb la convocatòria o l'anul·lem.

Presa de decisions

Assamblea:

 • Per a que l’assemblea quedi constituïda calen 2/3 parts del total de socis.
 • Per a que l’assemblea quedi constituïda calen el 50 % + 1 de socis.
 • L’assemblea pot ser constituïda independemntment del número de socis presents, sempre i quant aquests decideixin sota la seva responsabilitat que és vàlida.
 • Des de la comissió de R.I. pensem que la tercera opció pot ser una bona manera de no afavorir l’absentisme així com una mostra de respecte de cara als assistents. 
 • L’associació es compromet a donar marge al debat per tal d´arribar al consens en tots els temes i decisions que es tractin, si això no és possible es recorrerà a la votació assembleària.


Vots:

 • El número de vots per què una votació sigui vàlida és de 2/3 dels assistents a la assemblea.
 • Un resultat es donarà per vàlid quan correspongui al 50% + 1 dels assitents.
  • Exemple per entendre-ho millor: Si de 50 socis assistim 30, pot ser que només votin 20. D’aquests 20, 12 voten SÍ i 8 NO. 12 no arriba al 50%+1 del total d’assistents, que seria 16, de manera que no donem el resultat per vàlid i cal seguir discutint perquè voti més gent i s’arribi a un consens més just.
 • Es poden fer votacions via feng office sempre i quan hagi estat aprovat a l´assemblea. Per ex.: Calendari per quedades, logo, etc.
 • Es podrà delegar el vot a un altre membre de l’associació. Aquest vot té validesa individual dins la votació però mai significarà assistència a la assemblea.
 • Es permetran votacions de cribatge sempre i quan ho acordi l’assamblea i tenint en compte que no seran vinculants.

COMISSIONS

Definició: Una comissió és un grup format per socis. L'objectiu de les comissions és agilitzar la feina de presa de decisions, així com repartir les diferents feines que hi ha dins la cooperativa.

Des de relacions internes i externes creiem que és bo i sa que hi hagi rotacions dins de les comissions, per donar aire fresc a les idees i per conèixer de manera integral el funcionament de la cooperativa.

La rotació ha de ser:

 • Lliure
 • Evitar que canviï més de la meitat de la comissió al mateix temps
 • No volem establir un temps mínim ni màxim d’estada a una comissió

Relacions internes

 • Seguiment i manteniment del reglament i intern i supervisió del seu compliment.
 • Convocar les assemblees i moderar-les.
 • Redactar les actes de les Assamblees Generals.
 • Gestió de la llista d’espera.
 • Rebre als nous membres. A part, es designarà un membre de La Senalla per fer de guia a la nova UC que entri durant el seu període inicial.
 • Els de RI donarem la benvinguda al nou soci i li explicarem el funcionament de la cooperativa, però el soci antic designat serà el contacte de la nova UC en cas de dubtes i el podrà contactar per telèfon, correu electrònic o els dies de recollida de cistella.
 • Promoure activitats dins de la cooperativa per tal de dinamitzar-la. 

Relacions externes

 • Donar a conèixer la cooperativa tant al barri com a altres associacions dedicades al consum responsable.
 • Rebre la informació d’aquestes per transmetre-la a la resta de socis.

Compres

 • Treballar en els criteris de compra.
 • Contactar amb els productors
 • Designar un membre de la comissió com a enllaç amb cada productor
 • Passar les comandes setmanals als productors

Econolegal

 • Portar els aspectes legals de l’associació.
 • Portar la comptabillitat .

Informàtica

 • Donar suport informàtic a la cooperativa:
  • Comunicació interna (a través del fengoffice) 
  • Comunicació l’externa 
  • Botiga virtual a través de la qual farem les compres
 • Mantenimient de la wikisenalla

Logística

 • Cuidar-se del local i de tot el què es necessita (estanteries, taules, etc)
 • Gestionar els torns setmanals.
 • Establir els criteris de consum que marquen la presa de decisions de la cooperativa
 • Buscar maneres de consensuar les diverses opinions i preferències dels socis de la cooperativa

TORNS SETMANALS

Independentment de la comissió on es treballi, cada setmana hi haurà uns quants socis designats per repartir els productes que han arribat dels proveïdors segons les comandes que cada UC hagi fet.

Aquests torns s'han de complir i respectar.

Qui no pugui fer mai els torns setmanals, ho haurà de comunicar a la comissió de logística per tal d’entrar al grup de torns de neteja del local.

COMPLIMENT del REGLAMENT INTERN

La Senalla té el poder de donar de baixa a un soci o una UC si es comprova que no respecta el Reglament Intern.


COMUNICACIÓ de la SENALLA

A continuació podeu trobar una llista dels diferents mitjans de comunicació de la Senalla i quines coses es poden tractar en cada mitjà:

 • Notes Fengoffice:
  • Notes del torn
  • Miscelània - Temes de tot tipus (sense fitxers)
  • Discussions pràctiques de la cooperativa
  • Avisos no urgents
 • Notes del Fengoffice amb subscripció:
  •  Avisos urgents (subscripció a tothom i es treu la subscripció)
  • Nota torn (Subscricions personals a la gent del torn o involucrats, no es treu la subscripció)
  • Responsables productes o comandes especials (Subscricions personals, no es treu la subscripció)
 • Fitxers feng:
  • Excels del torn/mes
  • Pdfs amb els torns del trimestre
  • No es permetren altres fitxers.
 • Calendari Feng:
  • Torns dimecres o torns de compres
  • Festivitats conjuntes
  • Coses organitzades desde la Senalla
 • Whatsapp
  • Avisos urgents (Si és urgent aleshores ha d'estar també al feng). No s'espera resposta. És només un avis.
  • Cerca de canvis pels torns.
  • D’altres avisos relacionats amb la cooperativa, Peró cal tenir en compte que com no tothom està al grup de WA, cal avisar també al fengoffice
  • Millor no proposar esdeveniments
 • Wiki:
  • Informació estàtica i actualitzada:
  • Pàgina web: enllaços a feng i botiga (per a socis)
  • Llistat de socis
  • Llistats d’ex socis.
  • Tutorials
  • Info de les comissions
 • Llista correu ex membres
 • Portada botiga:
  • Novetats de productes de la setmana (ho fa compres)
  • Avísos de comandes esporàdiques (ho fa compres)
  • Avisos de els ingredients de les elaboracions setmanals de la etel.
Comments